Làm thế nào kéo dữ liệu từ Google Sheets sang HTML

Phần này các bạn xem video hướng dẫn, các link bài cần thiết mình đều để bên dưới bài viết. File Code.gs index.html Video hướng dẫn   Liên kết tới Google Trang tính: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15NSe89LAt-2L9SqJhdMiV13cmHZy3t7In4vMuPIPZ6E/edit#gid=0 Liên kết tới Apps Script: https://script.google.com/home/projects/1oatsrgLuthHrOg6vLXua75M0Rm1K6zX3IjcdHamKe-lM6e6hTrHhERwF/edit Kết quả: https://script.google.com/macros/s/AKfycbz08XD88vE-S0MEClkwlXQPASfmHBoOtmpqq_qTiJdgYSBXIOXv8o8YwDBPMImMDO2k/exec