Hướng dẫn lấy dữ liệu từ form về Google Sheet sử dụng API

Video hướng dẫn lấy dữ liệu từ form về Google Sheet sử dụng API. Link tạo API: https://sheetdb.io/ File HTML File JS File CSS