Home admin
Written by
3 Articles1 Comments
FAQ

1kg vàng bao nhiêu chỉ?

1 chỉ vàng = 3,75 gam Như vậy, nếu tính 1kg ta sẽ có công thức sau Số chỉ vàng = 1 kg...

FAQ

1kg vàng là bao nhiêu cây?

1 cây vàng = 1 lượng vàng = 37,5 gam = 0,0375 kg 1 kg vàng = 1 kg / 0,0375 kg =...

FAQ

1 cây vàng là bao nhiêu chỉ?

1 lượng vàng = 1 cây vàng = 10 chỉ vàng = 1000/26,7 = 37,5 gam = 0,0375 kg Công thức “1000/26,7” được...