Css thẻ Tag với hiệu ứng cực đẹp không cần JavaScipt

Với hiệu ứng từ css này bạn có thể tạo cho mình 1 trang web hoặc 1 blog vô cùng đẹp. Bên dưới mình có để chi tiết từng file, bạn có thể tham khảo mẫu để sử dụng.

Đây là file Html

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>List Item Hover Effects</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <ul>
    <li>Latest News</li>
    <li>Related Post</li>
    <li>Trending Videos</li>
    <li>Latest News</li>
    <li>Related Post</li>
    <li>Trending Videos</li>
    <li>Latest News</li>
    <li>Related Post</li>
    <li>Trending Videos</li>
    <li>Latest News</li>
    <li>Related Post</li>
    <li>Trending Videos</li>
  </ul>
</body>
</html>

Đây là file css

*
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans&display=swap');
body {
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 100vh;
  background: #333;
  font-family: 'Open Sans', sans-serif;
}
ul {
  margin: 0;
  padding: 0 100px;
  box-sizing: border-box;
}
ul li {
  position: relative;
  list-style: none;
  font-size: 24px;
  font-weight: 700;
  color: #777;
  text-transform: uppercase;
  padding: 10px 20px;
  margin: 5px;
  display: inline-flex;
  transition: 0.5s;
  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, .1);
}
ul li:hover{
  color: #fff;
}
ul li:before {
  content: '';
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 50%;
  background: #000;
  z-index: -1;
  transform-origin: right;
  transform: scaleX(0);
  transition: transform 0.5s;
}
ul li:hover:before {
  transform-origin: left;
  transform: scaleX(1);
  transition: transform 0.5s;
}
ul li:after {
  content: '';
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 50%;
  background: #000;
  z-index: -1;
  transform-origin: left;
  transform: scaleX(0);
  transition: transform 0.5s;
}
ul li:hover:after {
  transform-origin: right;
  transform: scaleX(1);
  transition: transform 0.5s;
}
ul li:nth-child(3n+1):before,
ul li:nth-child(3n+1):after{
  background: #ef5777;
}
ul li:nth-child(3n+2):before,
ul li:nth-child(3n+2):after{
  background: #a55eea;
}
ul li:nth-child(3n+3):before,
ul li:nth-child(3n+3):after{
  background: #0be881;
}