Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Bootstrap

Bootstrap giúp xây dựng trang web một cách nhanh chóng, dễ dàng. Với công cụ này bạn có thể sử dụng nhiều tính năng. Xây dựng và tùy chỉnh website, sử dụng các thành phần được thiết lập sẵn, đồng thời đưa chúng vào các dự án.

Cài đặt trực tiếp qua link CDN

Phần css Bootstrap các bạn chèn sau thẻ </head>, với js Bootstrap các bạn chèn trong thẻ </body> nhé

<!-- CSS only -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-iYQeCzEYFbKjA/T2uDLTpkwGzCiq6soy8tYaI1GyVh/UjpbCx/TYkiZhlZB6+fzT" crossorigin="anonymous">
<!-- JavaScript Bundle with Popper -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-u1OknCvxWvY5kfmNBILK2hRnQC3Pr17a+RTT6rIHI7NnikvbZlHgTPOOmMi466C8" crossorigin="anonymous"></script>

Cài đặt trực tiếp thông qua download Bootstrap

Tải bản Bootstrap mới nhất tại đây: https://getbootstrap.com/

Tương tự như chèn link CDN, bạn giải nén file tải về sau đó chèn file css, js.

Demo

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<!-- Required meta tags -->
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<!-- Bootstrap CSS -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-Zenh87qX5JnK2Jl0vWa8Ck2rdkQ2Bzep5IDxbcnCeuOxjzrPF/et3URy9Bv1WTRi" crossorigin="anonymous">

<title>Hello, world!</title>
</head>
<body>
<h1>Hello, world!</h1>

<!-- Optional JavaScript; choose one of the two! -->

<!-- Option 1: Bootstrap Bundle with Popper -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-OERcA2EqjJCMA+/3y+gxIOqMEjwtxJY7qPCqsdltbNJuaOe923+mo//f6V8Qbsw3" crossorigin="anonymous"></script>

<!-- Option 2: Separate Popper and Bootstrap JS -->
<!--
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.6/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-oBqDVmMz9ATKxIep9tiCxS/Z9fNfEXiDAYTujMAeBAsjFuCZSmKbSSUnQlmh/jp3" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.2/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-IDwe1+LCz02ROU9k972gdyvl+AESN10+x7tBKgc9I5HFtuNz0wWnPclzo6p9vxnk" crossorigin="anonymous"></script>
-->
</body>
</html>