Xóa thẻ p bao quanh thẻ img trong WordPress

Trong WordPress, khi bạn chèn ảnh vào bài viết, một thẻ <p> sẽ tự động bao quanh thẻ <img>. Việc tự động thêm thẻ <p> có thể làm ảnh hưởng đến cách hiển thị của bài viết. Hoặc đơn giản là bạn không muốn thẻ <p> xuất hiện bao quanh thẻ <img>.

Ví dụ:

<p>What is Lorem Ipsum?</p>
<p><img src="img/demo.jpg" alt="demo"></p>
<p>Why do we use it?</p>

Bạn chèn đoạn code này vào file function.php

function filter_ptags_on_images($content){
    return preg_replace('/<p>\s*(<a .*>)?\s*(<img .* \/>)\s*(<\/a>)?\s*<\/p>/iU', '\1\2\3', $content);
}
add_filter('the_content', 'filter_ptags_on_images');

Sau khi bạn thêm đoạn code trên, kết quả sẽ được:

<p>What is Lorem Ipsum?</p>
<img src="img/demo.jpg" alt="demo">
<p>Why do we use it?</p>